OKR og KPI – viktige styringsverktøy for bevisst handling

Samspillet mellom mål og strategier er essensielt for suksess

For at ulike virksomheter skal kunne overleve i markedet er det essensielt at de har bevisste forhold til hvilke strategier de benytter seg av for å kunne oppnå sine egne mål og realisere sitt totale potensiale for suksess. Dersom dette skal være mulig er det viktig at virksomheter setter strategier og mål i system slik at deres ambisjoner for suksess er gjennomførbare. OKR er et slikt system og står for «Objective, Key Results». Det anses å være et styringssett som i dag benyttes av flere verdensomspennende virksomheter som for eksempel Facebook og Netflix. I et blogginnlegg skrevet av Karl Philip Lund kan betydningen av OKR brytes ned i to spørsmål; «Objective – Hva ønsker virksomheten å oppnå?» og «Key results – Hvordan har virksomheten tenkt å komme seg dit?». Det er altså det bevisste forholdet mellom målene virksomheten setter seg og de strategiske tiltak som iverksettes for å oppnå disse som er OKR systemets fundament.

Veien til måloppnåelse er lang og bør derfor kontrolleres underveis

KPI står for «Key Performance Indicator» og er et verktøy som kan benyttes til å måle en virksomhets resultater sett i lys av den strategien som er valgt for å oppnå de målene som er satt. Dersom resultatene på virksomhetens KPI avviker med det målet som er satt i den gitte perioden betyr det følgelig at noe bør endres. Det kan for eksempel være endringer i markedet som gjør at virksomhetens tidligere strategi ikke lengre er konkurransedyktig. Det bør derfor undersøkes hvilke arbeidsprosesser som kan endres for å oppnå et bedre resultat.

OKR og KPI kan fungere som en kooperasjon

Som nevnt ovenfor er OKR viktig fordi virksomheten setter mål og legger en strategi for hvordan de skal kunne oppnå disse målene. Altså hvilke handlinger og arbeidsprosesser virksomheten ønsker å gjennomføre for å nå målet. Ved hjelp av KPI kan virksomheten undersøke hvilke områder de presterer godt og hvilke områder de må forbedre seg på for å kunne realisere sitt totale potensiale. Felipe Castro illustrerer samspillet mellom strategi, OKR og KPI på følgende måte;

Bildet er hentet fra Felipe Castro ved medium.com

Illustrasjonen gir en forenklet forståelse for hvordan disse tre elementene kan bistå i en måloppnåelse. Målet tilknyttet bildet ovenfor er å reise fra A-B. For å finne ut av hvilken reise som er mest ønskelig benyttes en reise guide. Dette er altså valget av strategi, hvilken vei ønsker virksomheten å velge for å kunne nå sin destinasjon. Etter strategien er bestemt benyttes GPS som et verktøy for å nå destinasjonen. Virksomheten kan ikke veien til destinasjonen og behøver derfor et verktøy for å komme seg dit. GPS som verktøy anses derfor å være virksomhetens beste løsning for å kunne nå destinasjonen. Under kjøreturen er det essensielt at bilen virksomheten kjører fungerer godt. Dashbordet indikerer derfor nøkkelfaktorer tilknyttet bilturens suksess som drivstoff, hastighet og varsellamper. Ved hjelp av KPI kan virksomheten gjennomføre endringer for å til slutt nå slitt eminente mål, som er å nå destinasjonen. For eksempel ved å fylle drivstoff dersom dette er nødvendig.

OKR og KPI kan også øke den ansattes motivasjon og gjennomføringsevne

Ved hjelp av OKR klarer virksomheter å fremme sine viktigste prioriteringer ovenfor sine ansatte. Grunnet virksomhetens bevisste tilstedeværelse i forhold til valg av prioriterte arbeidsoppgaver vil dette kunne resultere i at de ansatte også har tilgang på de riktige og mest hensiktsmessige verktøy for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med virksomhetens målsetning. Dette kan være med på å skape et arbeidsmiljø og organisasjonskultur hvor virksomhetens ulike ledd alltid er bevisst over egne arbeidsoppgaver og ansvarsområder, samt har de nødvendige verktøy tilgjengelig for å utføre disse. Noe som følgelig kan være med på å øke den ansattes gjennomføringsevne.

Ved hjelp av KPI kan de ansatte selv etablere et mer bevisst forhold til sin egen ytelse, sett opp mot virksomhetens forventninger og totale målsetting. Dersom de ansatte selv følger opp egne KPI er det normalt at disse leveres til ledelse, eventuelt mellom ledelse. Ved å sette klare mål for hvilken resultatgrad ulike KPI-er skal være innenfor i gitte perioder kan dette øke den ansattes motivasjon til å også levere i samsvar med resultatgradene. Siden ulike KPI-er den ansatte har ansvar for, gjerne deles med flere personer i en virksomhet kan det dannes et salgs sosialt behov hos den ansatte til å møte de forventninger som settes.

For å oppsummere vil altså en strategi hjelpe virksomheter finne veien mot sine mål, OKR vil kunne sørge for at virksomheten prioriterer de riktige arbeidsoppgavene og har de riktige verktøyene for å utføre disse som tiltenkt. Noe som igjen kan økes de ansattes gjennomføringsevne. KPI vil til slutt være et verktøy virksomheten benytter for å undersøke hvorvidt arbeidsprosesser må endres og kan også gi de ansatte et mere personlig ansvar tilknyttet arbeidsoppgavene sine som kan øke de enkeltes motivasjon til gjennomføring.

Referanser:

https://medium.com/@meetfelipe/okr-vs-kpis-what-is-the-difference-ffa54673fcf1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *